Miljöpolicy

För framtidens bästa

  • Genom information och utbildning skall våra medarbetare ha ett väl utvecklat miljömedvetande.
  • Våra medarbetare skall källsortera, spara el och frakta gods så miljövänligt det går, med så miljövänliga transportmedel som möjligt.
  • Vi skall minimera användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.
  • Vi skall så långt det är praktiskt möjligt, prioritera samarbete med leverantören och underentreprenören som arbetar aktivt med miljöfrågorna och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan.
  • Vi skall sträva efter att påverka materialval, utformning och användning av de produkter vi använder i vår verksamhet.
  • Vid installation och ombyggnationer skall lösningar som kan anpassas till framtida miljökrav eftersträvas.
  • Vi skall verka för att relevant information om våra produkters miljöegenskaper finns lättgängliga.
  • Fastställda miljömål skall säkerställas genom ständig förbättring.
  • Vi skall följa tillämpad miljölagstiftning samt övriga föreskrifter och krav vi berörs av i vår verksamhet.